Other acitivities

Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidet forslag til en biopopekteringsforskrift, hjemlet i naturmangfoldloven og havressursloven. Forskriften skal ta høyde for bestemmelsene i konvensjonen om biologisk mangfold, Nagoya-protokollen om tilgang til genetiske ressurser og en rimelig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av utnyttingen av disse ressurser. Forskriften skal også være en oppfølging av regjeringens strategi for marin bioprospektering. Forslag til bioprospekteringsforskrift har vært på høring.

Other acitivities

NorZymeD er en interessent i denne sammenhengen, og vi utarbeidet et kort høringssvar til høringsfristen som var 5. april 2013. Høringssvaret vårt finner du her

Published 3. May 2013 - 10:03 - Updated 10. August 2014 - 12:39