NorZymeD Avslutningsmøte

Prosjektet har hatt med de sterkeste fagmiljøene innen industriell bioteknologi, og den antatt sterkeste biobaserte industrien i Norge.

 

BIOTEK2021 sitt mål var å bidra til nasjonalt samarbeid og være næringsrelevant.

 

Prosjektet har vært viktig for utvikling av norsk bioøkonomi (utvikle enzymteknologi som øker verdiskapning fra norsk biomasse).  Jfr Regjeringens sin satsing på bioøkonomi, https://www.regjeringen.no/contentassets/32160cf211df4d3c8f3ab794f885d5be/nfd_biookonomi_strategi_uu.pdf

 

NorZymeD`s viktigste resultater;

-    Kartlegging av viktig norsk biodiversitet i nature (F.eks. i skogen og marine økosystemer)

-    Nasjonal koordinering, herunder å gi bedrifter en klar inngangsvei til nasjonalkompetanse

-    Vi har funnet flere enzymer som er interessante for industriell anvendelse (både blå-og grønn verdikjede);

  • «Blå»; enzymer fra dyphavet kan bryte ned fiskebein, fiskehoder og annet avskjær til næringsrikt innhold i suppe, brød og energidrikk (Biomega)
  • «Grønn»; enzymer som er mer stabile for å utvikle prosesser for raffinering av lignocelleulose, som gir mer lønnsomhet i prosessen (Borregaard)

-    Utviklet teknologi som muliggjør storskala enzymproduksjon (enzym utviklings «pipeline»)

-    Utdanning av nye forskere. Mye av forskningen har blitt gjort av doktorgradskandidater og postdoktorer.

-    En egen arbeidspakke har tatt for seg etiske, juridiske og samfunnsmessige sider (ELSA- "Ethical, Legal and Societal Aspects" ) ved denne teknologien. De siste årene er ELSA langt på vei avløst av det nye forskningspolitiske begrepet RRI – «Responsible Research and Innovation». 

 

Sammen med UNI Research, SINTEF og universitetene i Bergen og Tromsø har NMBU funnet fram til nye enzymer fra hele vår biologiske base. Industripartnerne er Borregaard AS og Biomega AS. Norillia ble også en del av prosjektet i løpet av prosjektperioden.

Published 4. May 2018 - 7:05 - Updated 22. October 2018 - 14:39